Sign up, start voting on articles and create your own news feeds! | Login | Create a free account

NANTU, ministera kavalipere magano gomawa kuhamena ezuva lyovamitili

Nuusita Ashipala Oshakati-Mbunga zovamitili vana kutumbura asi NANTU pasupipiko, kavahundilire asi vahepa kugusapo veta ezi vaturapo zopublic private partnership pangenderera, morwa kuna kugusa unene nonkondo ndi mukumo vanona vana kulironga ndi kapi vana kara hena noukanguki. Awo kavatente asi veta esi kuna kugava tupu uwa konombunga gona dimwe ndi dina kara mepangero kapisi vaNamibia navenye. […]...

read more...

Published By: newera - Thursday, 12 October

  • Older News
  • Mwoombola kavamupere sirugana peke komberewa zokabinete newera (Yesterday) - Helvi Shaanika Ongwediva Mberewa zankuru ministera kazirundwilire ndokotora Andreas Mwoombola mevango lyendi eli gakara asi hamutjanga gokukareramo moministeli zoukanguki noukali nawa. Mwoombola erundururo lyendi kuna kara lyopangenderera kutameka moutano kaupwire...